දැනුම පොතට

මම මෙම ලිපි පෙල මගින් බලාපොරොත්තු වනවා අපගේ සමාන්‍ය දැනුම වර්ධනය කරගැනිමට අවශ්‍යවන තොරතුරැ ලබාදිමට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජලාශ

වික්ටොරියා ජලාශය                  මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත
කොත්මලේ ජලාශය                  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත
රන්දෙනිගල ජලාශය                  මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත
කාසල් රී ජලාශය                       විමලසුරේන්ද්‍ර ඉලවිදුලි බලාගාරය පිහිටා ඇත්තේ මේ ජලාශයට සම්බන්ධවයි
මාඋස්සාකැලේ ජලාශය             මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත
රන්ටැබේ ජලාශය                      මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා


ගග                                   ආරම්භක ස්ථානය                           මුහුදට වැටෙන ස්ථානය          දිග (සැතපුම්)

මහවැලි ගග                      ශ්‍රීපාද අඩවිය                                    ත්‍රිකුණාමලය                            206
මල්වතු ඔය                       දබුල්ල                                             කල්පිටියට උතුරින්                  104
කලා ඔය                          ඕමොරගොල්ල කදු                           කල්පිටියට උතුරින්                  97
යාන් ඔය                          සිගිරි කදුවැටිය                                 පුල්මුඩෙයි                               94
කැළණි ගග                       සමනල කන්ද                                   කොළඔ                                  90
වලවේ ගග                        සමනල කන්ද                                   අම්බලන්තොට                        83
මැණික් ගග                       නමුණුකුල කදු                                  යාල                                         81
කළු ගග                            සමනල කන්ද                                    කලුතර                                    70
නිල්වලා ගග                     රන්වාන කදු                                      මාතර                                      46
ගිං ගග                               කබරගල කදු                                     ගාල්ල                                     70
දැදුරඅ ඔය                         මොරන්කන්ද                                    හලාවත                                   87
මහ ඔය                            රාක්ෂව කන්ද                                     මිගමුවට උතුරින්                      78
මාදුරැ ඔය                         අකුරැගල කන්ද                                   කල්කුඩා                                 86
ගල් ඔය                            හේවා එළිය                                        මඩකලපුව                              62
මි ඔය                               කුඩා මඩගල කදු                                 පුත්තලම                                 67
කුබුක්කන් ඔය                  මඩොල් සිම කදු                                 කුමන                                      70

1 comments: